Ogłoszenie o konkursie 4/2013

pdf

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o  możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)

 wniosków o  dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a,b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty   i zwracania pomocy finansowej  na realizację środków  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków
Od dnia 25 stycznia 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku
II. Miejsce składania wniosków:
Wniosek na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w  wersji elektronicznej  na płycie CD lub DVD) należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR: ul. Armii Krajowej 9;28 – 300 Jędrzejów.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
osobiście w Biurze Stowarzyszenia
na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba”  http://www.lgrjedrzejow.pl
na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.sbrr.pl w zakładce PO RYBY

IV. Limit dostępnych środków na konkurs  w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

lit. a – wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych                      od rybactwa  

– sektor publiczny 2 505 745,37 zł

lit. b – restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

– sektor społeczny i gospodarczy 874 771,71  zł

V. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Armii Krajowej 9; 28 – 300 Jędrzejów, tel/fax 41 386 10 51; e-mail: lgrjedrzejow@gmail.com

VI. Wykaz niezbędnych dokumentów :
1. Wzór wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa Rolnictwa               
   i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl).
2.Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl).
3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR.
4. Informacja dodatkowa.
              

 

pdfBiznes plan uproszczony

pdfCele ogólne i szczegółowe

pdfInformacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 16 do WoD)

pdfKryteria wyboru operacji

pdfInstrukcja do wniosku o dofinansowanie

pdfSzczegółowy opis operacji (załącznik nr 13 do WoD)

pdfStudium wykonalności

pdfWniosek o dofinansowanie