Komitet zakończył ocenę wniosków z konkursu 2/2012…

W dniu 27.08.2012r. na posiedzeniu Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” swoją obecnością zaszczycili: Pani Mirosława Mochocka Kierownik Biura PROW oraz Pan Jan Kosiela Kierownik Biura PO RYBY reprezentujący samorząd województwa świętokrzyskiego, które w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.
Głównym celem spotkania z członkami Komitetu było omówienie przez Panią Mirosławę Mochocką poprawności w dokonywaniu przez członków Komitetu wyboru operacji do dofinansowania.
Zgodnie z przyjętymi procedurami Komitet „LGR Jędrzejowska Ryba” w dniach: 27.08.2012r; 31.08.2012r. dokonał oceny zgłoszonych projektów na konkurs 2/2012, który trwał w dniach od 28.06.2012 do 20.08.2012. Łącznie na działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 917 631,54 zł a limit dostępnych środków to kwota 3 180 659,36 zł.
Na działanie: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
– sektor społeczny i gospodarczy nie wpłynął żaden wniosek
Komitet dokonał oceny wszystkich zgłoszonych wniosków pod kątem:
– zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego;
– ocenił według lokalnych kryteriów wyboru.
W ramach działania:
– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny wpłynęło 9 projektów. Po ocenie zgłoszonych wniosków przez Komitet została ustalona lista ocenionych operacji według kolejności wynikającej z uzyskanych punktów, z której wynika iż do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 8 projektów na łączną kwotę: 2 492 433,63 zł.
Listy ocenionych projektów są opublikowane w – zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z „Procedurą odwołania od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „LGR Jędrzejowska Ryba” każdy wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Komitetu. W zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu została zamieszczona ww. procedura.

Przewodniczący Komitetu
Edmund Kaczmarek

{gallery}2012/05_09{/gallery}