Zaproszenie na walne zebranie.

word icon

Zarząd „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne ZebranieCzłonków LGR, które odbędzie się w dniu 03.12.2012r. (poniedziałek) o godz.12.00 w SaliKonferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada 83.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków” Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba”.

2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Przewodniczącego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

9. Przedstawienie informacji o pracy LGR w okresie 01.01.2012r do 30.11.2012r.

10. Omówienie i zatwierdzenie zmian w załączniku nr. 2 i nr. 3 do Umowy Ramowej Nr.11/2/MRiRW-LGR/2011 zawartej w dniu 4 sierpnia 2011r. w Warszawie.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w procedurach obowiązujących w ,, LGR Jędrzejowska Ryba”

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania Członka Komitetu ,,LGR Jędrzejowska Ryba”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów delegacji Członkom Zarządu ,,LGR Jędrzejowska Ryba „

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są w Biurze LGR w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 lub na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.pl

 

Z poważaniem:
PREZES ZARZĄDU
Wojciech Sędek

word iconProcedura oceny zgodnosci operacji z LSROR

word iconProcedura_odwolania_od_rozstrzygniec_Komitetu

word iconProcedura_wyboru_operacji

word iconProcedura_wylaczenia_czlonka_Komitetu

word iconRegulamin_pracy_Komitetu