„Własna firma – ja też potrafię”

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zaprasza do udziału w projekcie

Własna firma – ja też potrafię”

realizowanym w ramach Priorytetu VI, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.

Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach:

I edycja – rozpoczęcie w miesiącach lipiec 2012r. – luty 2013r.– udział weźmie 16 osób (K-10 i M-6 )

II edycja – rozpoczęcie w miesiącach kwiecień 2013r.– lipiec 2013r. udział wezmą 34 osoby (K-20 i M-14 )

W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostaną objęte formami wsparcia, które ułatwią podjęcie działalności gospodarczej:

– doradztwo z zakresu prowadzenia firmy (max 50 osób: I edycja–16 osób, II edycja – 34 osoby)

– szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (max 50 osób: I edycja–16 osób, II edycja–34 osoby)

– środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 20 400,00 zł (max 30 osób: I edycja – 10 osób, II edycja – 20 osób)

  1. Przyznane bezrobotnemu środki finansowe stanowić będą nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik projektu ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro), tel. 41 386 38 93 wew.209 lub 41 386 54 92 wew. 209 lub na stronie www.pupjedrzejow.pl w dziale „Urząd – Projekty EFS”.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji projektu odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 06 lipca 2012r. do 28 lutego 2013r.

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.pupjedrzejow.pl w dziale Urząd – Projekty EFS/Działanie 6.2 „Własna firma – ja też potrafię”lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie

Maciej Tomczyk

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Pobierz PLAKAT