„Własna firma – ja też potrafię” – informacja dodatkowa

W związku z prowadzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie działań informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu „Własna firma – ja też potrafię” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu VIRynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanego projektu.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w powiecie jędrzejowskim poprzez wsparcie finansowe i doradcze. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych będących do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W/w projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej poniższego linku http://www.pupjedrzejow.pl/pl/65425/0/Projekty_EFS.html

Pod w/w adresem znajdują się wszelkie informacje dot. projektu „Własna firma – ja też potrafię”.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

 

Maciej Tomczyk