Ogłoszenie o konkursie 5/2013

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)

 

wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków

Od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku

II. Miejsce składania wniosków:

Wniosek na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD) należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR: ul. Armii Krajowej 9;28 – 300 Jędrzejów.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

  • osobiście w Biurze Stowarzyszenia

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” http://www.lgrjedrzejow.pl

  • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.sbrr.pl w zakładce PO RYBY

 

 

 

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 

lit. d – ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

– sektor społeczny i gospodarczy 150 000,00 zł

 

 

V. Dodatkowe informacje

 

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Armii Krajowej 9; 28 – 300 Jędrzejów, tel/fax 41 386 10 51; e-mail: lgrjedrzejow@gmail.com

 

VI. Wykaz niezbędnych dokumentów :

1. Wzór wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl).

2.Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl).

3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR.

4. Informacja dodatkowa.

5. Preforowane typy operacji

6. Biznes plan.

7. Stadium wykonalności.

8. Szczegółowy opis operacji.