Logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Loading Flash movie...

a  
 

LOKALNA GRUPA RYBACKA JĘDRZEJOWSKA RYBA


a


|| || Twoje IP:
a


Oficjalna strona LGR Jędrzejowska Ryba
Kontakt z nami
Pracownicy i funkcjonowanie Biura
PO Ryby 2007-2013
Ważne i ciekawe informacje w zakładce Aktualności LGR
Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Władze LGR Jędrzejowska Ryba
Statut LGR Jędrzejowska Ryba
Dokumenty Stowarzyszenia
Pobieralnia
Linki do interesujących stron tematycznych
Działania LGR Jędrzejowska Ryba
Projekty planowane i realizowane
Publikacje Stowarzyszenia
Zobacz, co piszą inni, wpisz się i Ty. Zapraszamy!

Statystyka odwiedzin

 
aaaaaaa
 





asdd


Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 09.03.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” z dn. 08.06.2012r.
Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” z dn. 17.05.2012r.

Lokalna Strategia Obszaru Rybackiego  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR
Limity finansowe na środki Osi Priorytetowej 4

Procedura oceny zgodności operacji z LSROR wraz z oceną operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba”

 

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „LGR Jędrzejowska Ryba ”

Procedura wyboru operacji przez „LGR Jędrzejowska Ryba”

Procedura wyłączenia członka Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” od udziału w wyborze operacji w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka Komitetu

Regulamin Pracy Komitetu „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozporządzenie Rady (WE) NR 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 498/2007 z dn. 26 marca 2007r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Ustawa
z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminowego  przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 września 2009r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na lata 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacja programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

a Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”   
     

Obszar działania
LGR Jędrzejowska Ryba
a
a

Kalendarz

Pogoda