Inne dokumenty

word icon

Protokoły z komitetu (maj 2013r.)

Uchwały wraz z ich załącznikami 2013r.

{phocagallery view=category|categoryid=3|
imageid=0|limitstart=0|float=leftdetail=1|displayname=1|displaydetail=1|displaydownload=1|}

word icon Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 03.12.2012 r.
pdf Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 09.03.2012 r.

word icon Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” z dn. 08.06.2012r.

word icon Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” z dn. 17.05.2012r.

pdf Lokalna Strategia Obszaru Rybackiego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

word icon Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR

word icon Limity finansowe na środki Osi Priorytetowej 4

word icon Procedura oceny zgodności operacji z LSROR wraz z oceną operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba”

word icon Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „LGR Jędrzejowska Ryba „

word icon Procedura wyboru operacji przez „LGR Jędrzejowska Ryba”

word icon Procedura wyłączenia członka Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” od udziału w wyborze operacji w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka Komitetu

word icon Regulamin Pracy Komitetu „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

pdf Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

pdf Rozporządzenie Rady (WE) NR 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

pdf Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 498/2007 z dn. 26 marca 2007r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

pdf Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminowego przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013″

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013″

pdf Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013″