<p style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">Zarząd „LGR Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGR, które odbędzie się <strong>26 czerwca  2015 r. (piątek )</strong> o godz. 12<sup>00 </sup> w świetlicy  Starostwa Powiatowego  w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, parter. (Drugi termin godz. 12.<sup>30</sup>).

Zarząd „LGR Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGR, które odbędzie się 26 czerwca  2015 r. (piątek ) o godz. 1200  w świetlicy  Starostwa Powiatowego  w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, parter. (Drugi termin godz. 12.30).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków „Lokalnej Grupy Rybackiej  Jędrzejowska Ryba”.

Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

Stwierdzenie prawomocności zebrania.

 Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Podjęcie uchwał o odwołaniu i powołaniu członka Komitetu i Komisji Rewizyjnej

Złożenie sprawozdania z pracy Zarządu LGR za  2014 rok.

 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014r.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu  sprawozdania  z pracy Zarządu za 2014r, sprawozdania finansowego za 2014r, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014r.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu za 2014r. oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu.

Przedstawienie informacji o bieżącej działalności Zarządu.

Przyjęcie informacji o aktualnej realizacji wykonania wskaźników LSROR.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu jednostki mikroprzedsiębiorstwa oraz sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez Ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.

 Sprawy różne.

 Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są w Biurze  „LGR Jędrzejowska Ryba”  w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9. III piętro, pok. 323.

                                                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                        Wojciech Sędek