W dniu 24.09.2013r.  w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba”, na którym zostały zatwierdzone sprawozdania organów stowarzyszenia za okres kadencji 2009-2013. Sprawozdanie z działalności LGR za okres kadencji 2009-2013 przedstawił Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek, a sprawozdanie finansowe- Pani Marta Suwała.  Natomiast Pani Krystyna Idzik przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres kadencji 2009- 2013. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W zwiazku z tym, że czteroletnia kadencja organów LGR dobiegła końca, odbyły się również wybory.  Na następną kadencję do zarządu zostali wybrani: Prezes Zarządu- Wojciech Sędek, Wiceprezes Zarządu- Waldemar Woźniak, Skarbnik Zarządu- Małgorzata Miśta, Sekretarz Zarządu- Andrzej Kijewski.  Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Przewodnicząca- Krystyna Idzik, Wiceprzewodnicząca- Izabela Matus, Członek- Mieczysław Dębiński.  do Komitetu zostali wybrani: Przewodniczący- Edmund Kaczmarek, Wiceprzewodniczący- Leszek Stypuła, Sekretarz- Elżbieta Frejowska, członkowie: Paweł Baran, Jan Gajda, Justyna Mendelska, Marek Rychlik, Tadeusz Kasperek, Adrian Stępień,  Bogusław Sygut, Mieczysław Suchoń, Krzysztof Nowak.

Następnie Pani Sylwia Kaczmarczyk z firmy BIOSTAT z Rybnika przedstawiła prezentację z opracowanego raportu z ewaluacji „LGR Jędrzejowska Ryba” .

Ponadto podjęte zostały chwały: w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w załaczniku nr 1, nr 2 i nr 3 Umowy ramowej zawartej w dni 4 sierpnia 2011r. , w sprawie uchwalenia jednorazowej składki na rzecz stowarzyszenia od samorządów i beneficjentów będących członkami stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba”, w sprawie egzekwowania składek członkowskich. 

W sprawach różnych Pani Elżbieta Frejowska podziękowała członkom organów oraz pozostałym członkom stowarzyszenia za pracę na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego, na którą otrzymaliśmy ponad 19 mln zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego.   Pogratulowała wyboru nowym członkom organów „LGR Jędrzejowska Ryba” oraz wyraziła nadzieję na możliwość pozyskania środków finansowych w następnym okresie finansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Prezes Zarządu

Wojciech Sędek

ZDJĘCIE 1     ZDJĘCIE 2